سایت پیر شاد به دانستنیها ، فعالیت ها ، اخبار، معرفی فناوریهای جدید ، کالاها ،خدمات و سایر مواردی که برای تامین زندگی با نشاط سالمندان در دوران پیش سالمندی، سالمندی جوان ،سالمندی میانسال و سالمندی پیر(45تا 90 ساله و بیشتر) و تقویت ارتباطات بین  سالمندان ، استفاده از تجربیات آنها در  قالب گروههای علمی،هنری، ورزشی و مذهبی، برگزاری تورها و مسافرت های هدفمند،آموزشهای کوتاه مدت برای بالا بردن دانش پیشگیری و رویارویی با پدیده سالمندی می پردازد.

در کنار این موضوع ارائه کالا ها و خدماتی که توسط خود فرد سالمند یا دیگران برای افراد سالمندعرضه می گردد، از اهداف پیش روی این سایت می باشد و در این راه از کمک و همراهی و هم اندیشی شما استقبال می نماید.